Μπαίνουν υδρομετρητές παντού

-Πότε οι δηλώσεις παράνομων παροχών

-Ποια τα πρόστιμα

Την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο έλαβε ο «Κανονισμός λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης Δήμου  Αγράφων» με σκοπό να γνωστοποιηθεί στους δημότες. Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων. Με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων. Ειδικότερα, μερικά από τα βασικά σημεία του Κανονισμού είναι:

-Ο Δήμος Αγράφων έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία.

-Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού, ο υδρολήπτης-καταναλωτής έχει την υποχρέωση τοποθέτησης του υδρομετρητή με δικά του έξοδα και  συντήρησης του. -Παροχή χωρίς υδρομετρητή αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€, χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού  της Τοπικής Κοινότητας για το έτος  και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή.

-Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση.

-Παρεμβάσεις στο μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο.

-Το προσωπικό του Δήμου είτε η εταιρία που θα της ανατεθεί η καταμέτρηση είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις.

-Ο Δήμος Αγράφων δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότησή του.

-Απαγορεύεται η υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός ορίων οικισμών για άρδευση καλλιεργειών εκτός εάν κρίνει εγγράφως το Τοπικό Συμβούλιο ή ο Τοπικός Πρόεδρος με βάση την επάρκεια του ύδατος της Τοπικής Κοινότητας.

-Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου αποβιώσει, όποιος εν συνεχεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του ακινήτου  και ασκεί το δικαίωμα  της νομής και κατοχής,  υποχρεούται  να εξοφλήσει  τις οφειλές  του αποθανόντος ιδιοκτήτη.

-Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στον Δήμο Άγραφων.

Οι προθεσμίες

Με απόφαση του Δημάρχου τάσσεται προθεσμία δήλωσης παράνομων παροχών έως 30 Ιουνίου για τις Δημοτικές Ενότητες Φραγκίστας-Ασπροποτάμου- Απεραντίων και για τις Δημοτικές Ενότητες Βίνιανης  και  Άγραφων έως 30 Ιουλίου. Επίσης έως την άνω προθεσμία οι υδρολήπτες – καταναλωτές έχουν την υποχρέωση τοποθέτησης ή αντικατάστασής του υδρομετρητή με δικά τους έξοδα. Ο Δήμος Αγράφων θα  προβεί στην καταμέτρηση των ενδείξεων των παροχών, σε διακοπή οποιασδήποτε αδήλωτης παροχής (ανεξαρτήτως τι αφορά π.χ. οικία ,επιχείρηση, οικόπεδο, δημόσιο φορέα) και καταλογισμό προστίμων. Για την τήρηση του κανονισμού και τον εντοπισμό των παραβάσεων, ορίζονται ως ελεγκτές ο αρμόδιος που εκτελεί τη μέτρηση (δημοτικός υπάλληλος είτε εταιρεία που τις έχει ανατεθεί η εν λόγω εργασία), οι Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας  και οποιοσδήποτε του ανατεθεί η εργασία από τον Δήμο Αγράφων για τον παραπάνω σκοπό.

Τα πρόστιμα

Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€, χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού  της Τοπικής Κοινότητας για το έτος  και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή. Η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό πριν από τον υδρομετρητή επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€. χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού της Τοπικής Κοινότητας για το έτος και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή. Υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός ορίων οικισμών για άρδευση καλλιεργειών χωρίς γραπτή έγκριση Προέδρου Τοπικής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€.