Την ανανέωση των ηλεκτρονικών του υπολογιστών επιθυμεί ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξαρτημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων».

Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η «RETHINK ΑΕΒΕ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ», συνολικού ποσού 2.976,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πρόκειται για την προμήθεια τεσσάρων (4) Desktop με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, τέσσερις (4) οθόνες υπολογιστών με ελάχιστες προδιαγραφές, τέσσερα (4) πληκτρολόγια γραφείου ενσύρματα καλής ποιότητας και τέσσερα (4) ποντίκια  γραφείου ενσύρματα εργονομικά με οπτικό αισθητήρα. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση προμηθειών.