Νέους κάδους απορριμμάτων στις κοινότητες των  Αγράφων

3081

Στην έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις τοπικές κοινότητες, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.

Η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, θα είναι ποσού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σε βάρος κωδικού αριθμού του Προϋπολογισμού, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το από 08-06-2018 αίτημα.

Πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια κάδων απορριμμάτων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή του αιτήματος.

Η Οικονομική Επιτροπή επίσης όρισε ως τρόπο εκτέλεσης την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.