Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τηρουμένων όλων των οδηγιών η Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων. Τέσσερα (4) είναι συνολικά τα θέματα και των δύο συνεδριάσεων για τα οποία οι σύμβουλοι έλαβαν αποφάσεις. Ειδικότερα, στην Τακτική συνεδρίαση θα συζητηθεί η σύσταση Επιτροπής «Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της, καθώς και η σύσταση Επιτροπής «Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Από την άλλη στην Ειδική συνεδρίαση τα θέματα που απασχόλησαν σχετίζονται με την εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, καθώς και η εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.