Προσωπικό ζητά ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες που έχουν προκύψει για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Αναλυτικότερα η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και 5 Ιουλίου 2021, στα πλαίσια αντιμετώπισης του νέου ιού. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες που χρειάζεται ο Δήμος αφορούν Δ.Ε. Νοσηλευτών/τριών δύο (2) θέσεις και Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας μία (1) θέση. Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.