Νέο στέγαστρο και φυλάκιο πυροσβεστικής κατασκευάζει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δυτ. Ευρυτανίας

2739

Στις 27 Ιουλίου ο Διαγωνισμός για τον ανάδοχο

Το Σάββατο 27 Ιουλίου στις 13:00 μ.μ. θα διεξαχθεί διαγωνισμός στα γραφεία του κυνηγετικού συλλόγου Δυτικής Ευρυτανίας στη Γρανίτσα, ο οποίος στόχο έχει την κατασκευή στεγάστρου και φυλακίου πυροσβεστικής.
Η προκήρυξη περιλαμβάνει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή για την κατασκευή στεγάστρου μεγέθους 5μ Χ 3μ, μεταξύ Γρανίτσας και Λιθοχωρίου, στη θέση Μέγα Διάσελο Γρανίτσας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέχεται στις δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το στέγαστρο και το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για το πυροσβεστικό φυλάκιο.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουλίου και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα πρέπει να πρωτοκολλώνται με ευθύνη του ενδιαφερομένου από το τμήμα πρωτοκόλλου του Κυνηγετικού συλλόγου. Αρμόδιος για την παραλαβή προσφορών είναι ο πρόεδρος κος Γεωργαλής Δημήτριος. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, ενώπιον του ΔΣ του Συλλόγου, ενώ μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και προχωρεί στην κατακύρωση του αναδόχου.
Και τα δύο έργα θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη του Κυνηγετικού Συλλόγου, λαμβάνοντας υπόψη για το στέγαστρο την τοπική αρχιτεκτονική κατασκευή. Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο διαγωνισμό από κανέναν εργολάβο ο Σύλλογος μπορεί να προβεί σε απευθείας ανάθεση του έργου σε τοπικό εργολάβο ή τεχνίτη οι οποίοι θα πρέπει να είναι μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Τηλ επικοινωνίας 2237061861, κιν. 6972005165.