Μέχρι 20 Ιουνίου οι αιτήσεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας προκηρύσσει ξανά μια θέση με βάση την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας» και την από28-5-2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη μηχανισμού για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών (εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης κ.λπ.) σε συνδυασμό με την έλλειψη σε προσωπικό των σχετικών ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η οποία ασχολείται κυρίως με την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών.

Η θέση προέκυψε γιατί από τις προκηρυσσόμενες της ανωτέρω αναφερόμενης ανακοίνωσης δεν καλύφθηκε η μια (1) θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, και για το λόγο αυτό η ΠΕ Ευρυτανίας ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη θέσεως της από28-5-2021 ανακοίνωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά μιας (1) θέσεως για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ddoik-evr@pste.gov.gr ) ή αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729).

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14-06-2021, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 20-06-2021.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (https://pste.gov.gr/deltia-tipou-2/ ) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.