Ξεκινά το νέο LEADER για Ευρυτανία & Φθιώτιδα

1
4334

Προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας», από την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων αρχίζει την 03/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία την 03/07/2019, για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε), οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να αποστείλουν στην ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» την αίτησης στήριξης καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά τίθενται στους οδηγούς της κάθε υποδράσης, έως την 10/07/2019.
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης ανέρχεται στο πόσο των 2.900.000,00 Ευρώ. Η Αναλυτική Πρόσκληση, οι οδηγοί και τα παραρτήματά της είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fthiotiki.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» και στα τηλέφωνα 2231067011, 2231067029, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.