Ορίστηκε ο προσωρινός ανάδοχος

Στον ορισμό αναδόχου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού70.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά τη διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, η Επιτροπή του διαγωνισμού συνεδρίασε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Αρχικά ως προσωρινός ανάδοχος ορίστηκε η εργοληπτική επιχείρηση ‘’Μαντζανάς Παναγιώτης’’, όμως ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού πιστοποίησαν ότι δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για το λόγο αυτό ως προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση ‘ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε’ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δώδεκα επί τοις εκατό(12,00%), διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα.