Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου στις τεχνικές προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου και στον ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παρακολούθησης, παραλαβής.
Το έργο αποτελείται από 2 υποέργα:

  1. «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου» και
  2. «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999 Kw για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση (Α.Π.Ε.) του Δήμου Καρπενησίου», αφορά προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας αποτελούμενο από εξοπλισμό, λογισμικά και υπηρεσίες που στοχεύει στη δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου.
    Για τη βέλτιστη λειτουργία και επικοινωνία των δύο υποέργων τα οποία θα συνδέονται με το ίδιο σύστημα τηλεμετρίας θα γίνει ένας διαγωνισμός και για τα δύο (2) υποέργα. Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή προβαίνει στη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών ως εξής: Α. Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού ως εξής:1)Αναστασιάδης Κλήμης ΤΕ Τεχν. Μηχανικών ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Τάκη Κων/νο ΤΕ Μηχ. Μηχανικών.2)Μπούας Δημήτριος ΠΕ Μηχ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Καράμπελα Παναγιώτη ΠΕ Μηχ. Μηχανικών. 3)Καρέτσος Κων/νος ΠΕ Πολ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Λάππα Αντώνιο ΠΕ Πολ. Μηχανικών. Β. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ως εξής:1)Μαντέκας Βασίλειος ΠΕ Πολ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Μπαμπαλή Δημήτριο ΠΕ Πολ. Μηχανικών.2)Τάκης Κων/νος ΤΕ Μηχ. Μηχανικών αναπληρούμενος από τον Αναστασιάδη Κλήμη ΤΕ Τεχν.Μηχανικών,3)Καράμπελας Παναγιώτης ΠΕ Μηχ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Μπούα Δημήτριο ΠΕ Μηχ. Μηχανικών.