Αντιπολίτευση: ‘’Δεν αποτελεί προτεραιότητα’’

Στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης  του  ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Βίνιανης» προϋπολογισμού 33.870,97 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).

Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης με τα μέλη της Επιτροπής Κίτσιος Γεώργιος και Μάκκας Απόστολος, στο απαντητικό email που απέστειλαν, να αναφέρουν τα εξής: «Ψηφίζουμε ΟΧΙ διότι προτεραιότητα της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου είναι η επισκευή και συντήρηση του κοιμητηρίου και αυτό έπρεπε να δημοπρατηθεί άμεσα και να ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα.» Παρά το γεγονός αυτό ο διαγωνισμός του έργου πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Το έργο θα περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τον εγκιβωτισμό του ρέματος πλησίον  του οικισμού  Αγίου Δημητρίου(μετά τη γέφυρα προς Γάβραινα) της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Βίνιανης. Στόχος της εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερή τιμή).