Στον ορισμό μελών για τρεις Επιτροπές του Δήμου Αγράφων προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2023.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων να απαρτίζεται από τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους για μέλη, ως εξής: 1ο τακτικό μέλος: Νταλαφούρα Σωτηρία, 2ο τακτικό μέλος: Μάκκας Ηλίας, 1ο αναπληρωματικό μέλος: Μπράζιας Παναγιώτης και 2ο αναπληρωματικό μέλος: Αθανασίου Γιώργος. Το τρίτο μέλος της Επιτροπής και ο ορισμός του Προέδρου θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου. Έργο της Επιτροπής θα είναι η καταμέτρηση και εκτίμηση ακινήτων για όλες τις περιπτώσεις Εκμισθώσεων – Μισθώσεων – Εκποιήσεων – Αγορών – Παραχωρήσεων ακινήτων Ο.Τ.Α και κινητών πραγμάτων.

Η Επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων για το έτος 2023 θα απαρτίζεται από τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους για μέλη, ως εξής: Τα τακτικά μέλη είναι: Μάκκας Ηλίας, Νταλαφούρα Σωτηρία. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι: Μπράζιας Παναγιώτης και Αθανασίου Γιώργος.

Ακόμη η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών αφορά τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. Αυτή θα αποτελείται από τρία μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), ως εξής: Τακτικά μέλη 1. Λάμπρου Αποστόλης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, 2. Μαρούλης Νικόλαος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και 3. Στασινού Χρυσάνθη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ. Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Κατσίκης Βασίλειος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ. 2. Παπαροϊδάμη Ουρανία ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και 3. Γκορόγιας Νικόλαος ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους η αναπλήρωσή του θα γίνει από αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τη σειρά που επιλέχθηκαν. Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.