Τη συμμετοχή του στο δίκτυο Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέλησε να εξασφαλίσει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό προχώρησε στον ορισμό εκπροσώπου του. Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου στο  παραπάνω δίκτυο, ορίστηκε ως εκπρόσωποςη υπάλληλος Τόλη Ευσταθία Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η συμμετοχή στο δίκτυο αυτό έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διαδικασία υποστήριξης των δημόσιων οργανώσεων στην ανάπτυξη ικανότητας καινοτομίας και στοχεύει μέσα από το Δίκτυο Καινοτομίας την προώθηση αμοιβαίας μάθησης, της συνεργασίας και της συμμετοχής στις δράσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε μία σειρά από ενέργειες στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου για το σχεδιασμό της πολιτικής για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα, στις οποίες περιλαμβάνεται εκτός από τον ορισμό εκπροσώπουστο δίκτυο, η υπογραφή της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ, καθώς και η ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr – Παρατηρητήριο Καινοτομίας για συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις.