Σύμφωνα με την 25-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η Συγκρότηση- Σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρπενησίουμε χαρακτήρα συμβουλευτικό για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου. Αναλυτικότερα,το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα, τους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.Στις επιτροπές αυτές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές τις επιτροπές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι των αρμοδίων διευθύνσεων του Δήμου καθώς και ιδιώτεςεμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, που συστήνεται με την παραπάνω απόφαση, ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σύσταση της Επιτροπής

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξ αυτών, τα δύο (2) μέλη είναι μέλη του δημοτικού συμβουλίου, το ένα (1) υπάλληλος του Δήμου ή της Κοινωφελούς Επιχείρησής του και τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη είναι ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας.Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της επιτροπής εκλέγονται από τα μέλη της. Ως πρόεδρος εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης με αυτή του αντιδημάρχου ή προέδρου άλλη επιτροπής του Δήμου. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούνται στην επιτροπή πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και να έχουν δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό.Η συμμετοχή στη επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τυχόν μετακίνησή τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για της ανάγκες του έργου της επιτροπής, το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.