Πέντε διαγωνισμούς έργων προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για τη ΔΕ Ασπροποτάμου

0
1979

Μια σειρά διαγωνισμών εξέδωσε ο Δήμος Αγράφων για την υλοποίηση έργων υποδομής με στόχο την βελτίωση των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Συγκεκριμένα, οι πέντε (5) διαγωνισμοί, οι τέσσερις ηλεκτρονικοί ενώ ο ένας εξ αυτών συνοπτικός, που προκήρυξε ο Δήμος Αγράφων αφορούν την ανάθεση έργων εσωτερικής οδοποιίας και την βελτίωση υποδομών. Αναλυτικότερα, ο συνοπτικός διαγωνισμός με θέμα «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Πρασιάς ΔΕ Ασπροποτάμου» προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ (24%),  θα διεξαχθεί στις 9/5/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ. 36071. Τα θέματα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και οι καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

«Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Ραπτόπουλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου»προϋπολογισµού 118.500,00 € µε ΦΠΑ (24%),με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5/5/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

«Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου», προϋπολογισµού 45.500,00 € µε ΦΠΑ (24%),με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..

«Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου», προϋπολογισµού 35.000,00 € µε ΦΠΑ (24%) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14/5/2019,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

«Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου»προϋπολογισµού 87.000,00 € µε ΦΠΑ (24%)με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την14/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ηλεκτρονικά οι κατάθεση φακέλων

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα ΚερασοχωρίουΤαχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.Κύριο κριτήριο ανάθεσης όλων των συμβάσεων ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή αντίστοιχου προϋπολογισμού για εγγεγραμμένους στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σεα) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣκαι δ) σε τρίτες χώρες έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση

Τα έργα χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ, χωρίς την χορήγηση προκαταβολής.Τα αποτελέσματα  των ∆ηµοπρασιών θα εγκριθούν από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο ∆ήµος Αγράφων, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή και η έγκριση κατασκευής των δημοπρατούμενων έργων, αποφασίστηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.Η προθεσμία εκτέλεσης των έργων είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες.