Την παρακολούθηση των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το σχολικό έτος 2022-2023 πρόκειται να αναλάβει παιδίατρος με απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου Νίκου Σουλιώτη.

Ειδικότερα, την εκτέλεση της υπηρεσίας θα αναλάβει η ιατρός Ακριτίδου Χ. Ειρήνη έναντι του συνολικού ποσού των 3.000,00 €. Η συγκεκριμένη παιδίατρος θα ασχολείται με θέματα υγείας των παιδιών, αλλά και θα φέρει εις πέρας περιστατικά που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια διαμονής τους στους παιδικούς σταθμούς. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.