Την παραχώρηση του κοινοτικού κτιρίου της Άνω Πλατείας της Τ.Κ ΒΟΥΛΠΗΣ στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Η Μέλισσα των Αγράφων – BEEING IN AGRAFA» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων, για την ανάπτυξη δράσεων κοινωφελών για την τοπική κοινωνία.

Η παραχώρηση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με τους παρακάτω όρους: Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και χώρο άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων της. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αγράφων. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των μελών του. Η πρόσβαση στο δημοτικό ακίνητο για τη χρήση της παραχωρούμενης αίθουσας και η ασφάλεια των παρευρισκόμενων να αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπραττόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ́ ολοκλήρου την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη χρησιμοποίησης του κτιρίου από την κοινότητα Βούλπης το κτίριο να επιστραφεί άμεσα στην Κοινότητα χωρίς κανένα αντίτιμο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της παραχώρησης θα έχει ισχύ 5 ετών από την ημέρα της απόφασης του ΔΣ.

Η θέση της Αντιπολίτευσης

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Μπαμπαλής Θεόδωρος ψήφισε υπέρ της εισήγησης με επιφύλαξη ως προς τη νομιμότητα των κοινωφελών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ενώ η δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κα. Σουλιώτη Χρυσούλα ψήφισε υπέρ της εισήγησης με την προϋπόθεση να παραχωρούνται 30 κιλά μέλι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγράφων.