Αναβολή και διευκρινήσεις ζήτησε η Σουλιώτη

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση και τη με αριθμ. 22/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Αγράφων», ενέκρινε τους όρους της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα το σώμα της Οικονομικής Επιτροπής, κατά πλειοψηφία:

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Αγράφων», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Αγράφων στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης: τον κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρο, εκπρόσωπο του Δήμου Αγράφων, με αναπληρωτή του την κ. Νταλαφούρα Σωτηρία, δημοτική σύμβουλο του Δήμου Αγράφων τον κ. Παπαθανάση Γρηγόρη, εκπρόσωπο του Δήμου Αγράφων, με αναπληρωτή του τον κ. Δημητρόπουλο Χρήστο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αγράφων. (Η κ. Νταλαφούρα αντικατέστησε την κ. Σουλιώτη μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά στα μέλη πριν τη συνεδρίαση.)

Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Αγράφων στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης: τον κ. Γκορόγια Νικόλαο, δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων με αναπληρωτή του τον κ. Ντελή Γεώργιο, δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κ. Λάμπρου Αποστόλη, δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων με αναπληρωτή του τον κ. Μάκκα Χρήστο, δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Καρδαμπίκη για την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Αναβολή και διευκρινήσεις ζήτησε η Σουλιώτη

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σουλιώτη Χρυσούλα και Κουτσιούμπα Βασιλική στο απαντητικό email που απέστειλαν αναφέρουν τα εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 25 Το αίτημα αναβολής ερείδεται στο γεγονός ότι επί του συγκεκριμένου θέματος δεν έχουμε καμία ενημέρωση μέχρι και σήμερα παρά τις επανειλημμένες προς τούτο παρακλήσεις μας. Πράγματι το άρθρο 21 ΠΑΡ. 6 του Ν. 4690/2020 παρέχει την δυνατότητα στα Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση Αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, πλην όμως εν προκειμένω η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, αποτελεί μια «άνευ όρων» προσχώρηση και μάλιστα έναντι πολύ αυξημένου για το δήμο μας αντιτίμου, ανερχομένου στο ποσό των 121.210,00 ευρώ. Προκειμένου να αποφασίσουμε για την ανωτέρω σύμβαση θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωσή μας από εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού παρουσία του μηχανικού του δήμου μας, προς όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Διευκρινήσεις ζητά στα εξής:

«1.- Την ακριβή προσδιορισμό – τιμή μονάδος κάθε εργασίας.

2.- Αν ο Α.Ο θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην τεχνική μας Υπηρεσία.

3.- Στην συγκεκριμένη προγραμματική δεν υπάρχει καμία στοχοθεσία, ήτοι ποιες είναι οι συγκεκριμένες εργασίες, στις οποίες θα υπάρξει τεχνική Υποστήριξη, όπως π.χ στο Δήμο Σκοπέλου, όπου αναφέρονται συγκεκριμένοι Αριθμοί πρωτ. Πρόσκλησης του προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ », αλλά και συγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

4.- Από την επισκόπηση του άρθρου 4 περί υποχρεώσεών μας, προκύπτει ότι ο Δήμος πρέπει να διαθέσει τον 1 και μοναδικό υπάλληλό του με σκοπό την εκπλήρωση του αντικειμένου της παρούσης, ο οποίος θα ελέγχει τα στοιχεία και τις μελέτες, και θα υποστηρίζεται στην επιμέτρηση. Κατά συνέπεια και πάλι δεν θα επέλθει αποσυμφόρηση της Τεχνικής μας υπηρεσίας.

5.- Από την άλλη δεν έχουμε μέχρι σήμερα εκμεταλλευτεί την δυνατότητα που παρέχει το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, για υποβολή από ιδιώτες των αυτοχρηματοδοτούμενων μελετών με κοστολόγιο έως 5.000, με τον όρο αν υπαχθεί ο δήμος μας στην Πρόσκληση να εξοφληθεί ο ιδιώτης μελετητής, δυνατότητα που αξιοποίησε ο Δήμος Καρπενησίου, υποβάλλοντας αιτήσεις για χρηματοδότηση 26 έργων 15.000.000 ευρών, αποκλειστικά με ιδιώτες μηχανικούς -μελετητές, χωρίς να καταβάλλει ούτε ευρώ σε οποιοδήποτε Αναπτυξιακό Οργανισμό. Κατόπιν τούτου το θέμα θα πρέπει να αναβληθεί και να επαναξιολογηθεί αφού γίνει επακριβής αναφορά των εργασιών που θα αναλάβει να εκτελέσει ο Α.Ο και του ακριβούς κόστους αυτών. Η αναφορά στο άρθρο 6 ότι Προγραμματική Αφορά «σε χρονικό διάστημα μέχρις εξαντλήσεως των πόρων της Προγραμματικής », πρέπει να επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία μας, ότι το ποσό των 120.000 μπορεί να «εξανεμιστεί» πολύ πιο γρήγορα από την 31-12-2023. Για όλους αυτούς τους ενδεικτικά αναφερόμενους λόγους, προτείνουμε την αναβολή (και όχι ματαίωση) και συζήτηση του θέματος εκ νέου, καθώς η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να προασπίζεται το συμφέρον του Δήμου μας. Αν όμως υπάρξουν διευκρινήσεις επί όλων αυτών, ικανές να αμβλύνουν τις όποιες επιφυλάξεις, τότε βεβαίως να εισέλθει προς ψήφιση ακόμη και στην επόμενη οικονομική επιτροπή και να αντιμετωπιστεί θετικά.»