4.700 ευρώ για την προμήθεια αλατιού
Αλάτι για τις ανάγκες αποχιονισμού προμηθεύεται ο Δήμος Αγράφων, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί σε περίπτωση έντονου παγετού και χιονόπτωσης στις
Τοπικές Κοινότητες Αγράφων. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με την από 20-12-2019
απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγράφων αυθημερόν.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια
άλατος αποχιονισμού» στην εταιρεία “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ”, έναντι του ποσού των 4.746,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%,με
υπεύθυνο προσφοράς τον κύριο Ματθαίου. Η δαπάνη που προκαλείται από τη
συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης του
υπό προμήθεια είδους, ορίζεται το διάστημα των 20 ημερών. Η πληρωμή του
συμβατικού ποσού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια
των νόμιμων δικαιολογητικών.