Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών – κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προκηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με προϋπολογισμό 193.548,39 € (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οδοποιίας και έχει ως σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την κατασκευή τεχνικών και κρασπεδόρειθρων σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  12 μήνες. Κύριο κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ,, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 30η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.