Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων για το από 10 Νοεμβρίου 2021 πρακτικό, το οποίο αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ενός (1) σταδίου που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και έχει τίτλο: «Μίσθωση τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων».
Κύριο κριτήριο κατακύρωσης ήταν οι πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης προσφορές βάσει τιμής για κάθε διακριτή κατηγορία (ομάδα) του διαγωνισμού. Μετά τον έλεγχο των προσφορών που υποβλήθηκαν εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: ως χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την κατηγορία μηχανήματος έργου από 141 – 160 ΗΡ με χειριστή είναι του Στερόπουλου Δημήτριου του Γεωργίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.670,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δεύτερη οικονομικότερη προσφορά για την κατηγορία μηχανήματος έργου από 141 – 160 ΗΡ με χειριστή είναι του Θεοχάρη Κωνσταντίνου του Σωκράτη, η οποία ανέρχεται στις 6.960,00€ με τον ΦΠΑ 24% και η τρίτη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την κατηγορία μηχανήματος έργου από 161 ΗΡ και άνω με χειριστή είναι του Ζαχαράκη Απόστολου του Γεωργίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.858,50€. Για την κατηγορία μηχανήματος έργου από 111 έως 140 ΗΡ δε δόθηκε καμία οικονομική προσφορά. Ως προσωρινοί ανάδοχοι για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου της κατηγορίας από 141 έως 160 ΗΡ με χειριστή ορίζονται οι παραπάνω, γιατί οι προσφορές του είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές ανά κατηγορία αντίστοιχα.