Την έγκρισή της για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων για το έργο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας υπεγράφη την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για ποσό 58.000,00€ με ΦΠΑ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν οι 250 ημέρες, ενώ ως ανάδοχος είχε οριστεί η εταιρεία «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.». Ο 1οςΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Για τις δαπάνες χρησιμοποιήθηκε το κονδύλιο των απροβλέπτων. Κρίθηκαν μάλιστα απαραίτητες οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις για την έντεχνη κατασκευή της εργολαβίας, με τον 1ο ΑΠΕ του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00€ με ΦΠΑ και να κλείνει ισόποσος της αρχικής σύμβασης.