Προ των πυλών για τα έργα στην Πειραϊκή Πατραϊκή και στον Άγιο Νικόλαο

2219

Με την 143.4/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η ένταξη των έργων «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ – ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 190.500,00 € με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 91.100,00 € και «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 166.000,00 € με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 79.384,00 € για τα οποία έγινε αποδοχή της απόφασης ένταξης.
Επίσης, με απόφαση του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση πίστωσης για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018 και η σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα προτεραιότητας1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου όφειλε να προχωρήσει σε προτάσεις στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται από την πλευρά του. Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 και να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση.