2 άτομα προσλαμβάνει η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.

Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) προβαίνει η Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που θα προσληφθούν αφορούν μία (1) θέση ΠΕ Νηπιαγωγών και μία (1) θέση ΠΕ Γυμναστών Ειδικής Αγωγής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., Γ. Παπανδρέου 1, Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, Τ.Κ.36100 Καρπενήσι, υπόψη κου Πατρώνη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2237021227).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα και στο διαδικτυακό τόπο αυτής (www.karpenissi.gr), καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου.