Πρόσκληση για παιδίατρο και διατροφολόγο εξέδωσε ο Δήμος Καρπενησίου

0
2601

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου καθώς και διατροφολόγου, ενδεικτικής διάρκειας της εργασίας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/7/2019(λήξη σχολικού έτους) και εκτιμώμενης αξίας 2.688,00€ με Φ.Π.Α.

Επίσης, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών διατροφολόγου, για την επιμέλεια της διατροφής των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου, ενδεικτικής διάρκειας της εργασίας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/7/2019(λήξη σχολικού έτους) και εκτιμώμενης αξίας 2.222,08€ με Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 29 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ.πρωτ.:6958 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διατροφολόγου για την διατροφή των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr