Ελαττώματα παρατηρήθηκαν στο έργο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου «ΕΓΕΚΑ Ο.Ε».

Τα ελαττώματα τα οποία δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή, τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια του έργου σύμφωνα με τη γνωμάτευση του μελετητή δε θεωρούνται ως ουσιώδη. Αυτά αφορούσαν το ποσοστό συμπύκνωσης ασφαλτικής στρώσης και των κενών αέρα και την απόκλιση στο πάχος στρώσης ασφάλτου, τα οποία ο ανάδοχος κλήθηκε να τα διορθώσει. Επιπλέον η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων επαυξημένο με πρόστιμο λόγω της μη προσκόμισης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Το συμφωνητικό του έργου είχε υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Καρπενησίου την 17 Απριλίου 2018 για συνολικό ποσό 482.281,86€ (με ΦΠΑ 24%).