Έως 28 Ιανουαρίου οι προσφορές Συνολικός προϋπολογισμός 216.988 €

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 216.988,20 € με ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών εντός του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ως εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 7η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει τη Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) κατά 207.000,00 € με ΦΠΑ 24%, καθώς και από ιδίους πόρους σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων κατά 9.988,20 € με τον ΦΠΑ24%. Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή βαρύνει με σχετική πίστωση τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αγράφων.