Στα χέρια των ιδιωτών φαίνεται ότι θα περιέλθουν πολλές από τις εργασίες συντήρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου καθώς το Τμήμα Υποδομών και Δικτύων του Δήμου Καρπενησίου αδυνατεί να τις φέρεις εις πέρας μιας και στελεχώνεται από έναν μόνο υδραυλικό τον κ. Φούκα Γεώργιο ΔΕ Τεχνιτών. Ειδικότερα ο Δήμος Καρπενησίου  αναφέρει «Με την στελέχωση ενός (1) μόνο υδραυλικού δεν είναι δυνατό η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Καρπενησίου. Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου με δυσκολία καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων εντός της πόλης του Καρπενησίου. Η συντήρηση των παραπάνω δικτύων απαιτεί τη συνεχή απασχόληση έμπειρου προσωπικού το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να επισκευάζει άμεσα βλάβες στην πόλη του Καρπενησίου καθώς και σε όλες τις Τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων». Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου μέσω ιδιωτών. Οι ιδιώτες θα αναλάβουν τις εξής εργασίες: Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Καρπενησίου πλην της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου προϋπολογισμού 16.368,00 € με το Φ.Π.Α., Δ.Ε. Ποταμιάς προϋπολογισμού 17.112,00 € με το Φ.Π.Α., Δ.Ε. Δομνίστας, προϋπολογισμού 16.368,00€ με το Φ.Π.Α., Δ.Ε. Προυσού προϋπολογισμού 16.368,00 € με το Φ.Π.Α., Δ.Ε. Φουρνά προϋπολογισμού 13.540,80€ με το Φ.Π.Α. και Δ.Ε. Κτημενίων προϋπολογισμού 13.540,80 € με το Φ.Π.Α. Όλες οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 12 μήνες.