Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 27.245.370,67€. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συντήρηση συστημάτων καταγραφής εικόνας και ήχου για τα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου, η προμήθεια καμερών για τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου Καρπενησίου, η προμήθεια τροφίμων κλπ ειδών συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου, υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καρπενησίου, αντιολισθητικών αλυσίδων για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου, καθώς και η συντήρηση επισκευή συστήματος αποπάγωσης πεζοδρομίων. Επίσης στα έξοδα περιλαμβάνονται οι επεκτάσεις κλπ δημοτικού φωτισμού, η προμήθεια λογισμικού προγράμματος Γραφείο Κίνησης και η συγκοινωνιακή μελέτη – Προσδιορισμός αστικής γραμμής Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2020). Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 27.301.698,33, ενώ το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 56.327,66 €. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου έτους 2020, χωρίς να σημειώνεται μεταβολή στο αποθεματικό. Στο τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών συνολικού ποσού 23.175,00 ευρώ.