Προϋπολογισμός 1,8 εκατ. €

Ο Δήμος Καρπενησίου υπέβαλλε πρόταση έργου για χρηματοδότηση που αφορά στην «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.800.000€.  Η μελέτη προβλέπει την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (έλεγχος / τηλεχειρισμός) μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτό νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Ποιότητας, νέους Ψηφιακούς Υδρομετρητές και προμήθειας νέων Φορητών Σταθμών Ελέγχου. Συμπληρωματικά στο έργο προβλέπεται η εγκατάσταση Σταθερού Δικτύου Επικοινωνίας και ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.

 Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, τη μείωση των διαρροών, την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, ο Δήμος Καρπενησίου συνεχίζει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις για έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Αποδεκτοί έγιναν από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι συμμετοχής του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμματου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην πρόσκληση Πυλώνας Ανάκαμψης 1«Πράσινη Μετάβαση» άξονας προτεραιότητας 1.4,εγκρίνοντας την υποβολή της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει εκδώσει την πρόσκληση με την οποία καλεί τους ΟΤΑ Α ́και Β ́βαθμού και τις ΔΕΥΑ της χώρας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του παραρτήματος της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU.