Αποδεκτοί έγιναν οι όροι συμμετοχής του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία –πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». Ακόμη έγκριση έλαβε η υποβολή της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στην πρόσκληση του προγράμματος με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και εφαρμογής για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου, προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, και προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών για την διαχείριση των οχημάτων και την βελτίωση της Υγείας-Πρόνοιας του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 1.097.926,00 €.

Έξι υποέργα του Δήμου στο πρόγραμμα

Στην πρόταση του Δήμου Καρπενησίου περιλαμβάνονται έξι (6)υποέργα που είναι τα εξής: Προμήθεια 2 ημιφορτηγών pick up με δεξαμενή νερού και μιας εφαρμογής έγκαιρης ενημέρωσης κοινού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπενησίου, (ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ),προϋπολογισμού 173.104,00€. Προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης οχημάτων, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπενησίου(ΥΠΟΕΡΓΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού90.942,00€. Προμήθεια εξοπλισμού τηλεφροντίδας παροχής υπηρεσιών 24/ωρηςπαρακολούθησης και υποστήριξης εντός οικίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών (ΥΠΟΕΡΓΟ COVID-19),προϋπολογισμού 438.340,00€. Α) Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων και σχεδίων, και δημιουργία λογισμικού για την εμφάνιση των ψηφιοποιημένων αρχείων Β) Προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλών εφαρμογών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου (ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΥΦΥΕΙΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ,ΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) προϋπολογισμού 352.140,00€. Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την πράξη με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και εφαρμογής για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου, προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, και προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών για την διαχείριση των οχημάτων και την βελτίωση της Υγείας-Πρόνοιας του Δήμου” στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ. Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”(Πρόσκληση SMART CITIES) ποσού 6.200,00 € με το ΦΠΑ.