Έγκριση έλαβαν οι τρεις προτάσεις του Δήμου Αγράφων που αφορούν τις υποδομές αντισεισμικής προστασίας, τις δράσεις ηλεκτροκίνησης και τη συλλογή βιοαπολήτων, οι οποίες εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ειδικότερα, η πρόταση με τίτλο «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Δήμου Αγράφων έγινε δεκτή και αφορά «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αγράφων». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 40.000.000,00 ευρώ (€). Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τα βιοαπόβλητα

Στο ίδιο πρόγραμμα στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αγράφων με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». Η πρόταση αφορά σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας: (α)την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων, (β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, (γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτωνκαι (δ) τηναποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ.

Ηλεκτροκίνηση

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θα ενταχθεί και η πρόταση με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ενεργειακή μετάβαση και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (European GreenDeal), με την οποία τίθεται ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 2050 με την ανάληψη δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων και με την ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς.Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ(€). Ο Δήμος Αγράφων συγκεκριμένα αιτείται δύο(2)μικρά ηλεκτροκίνητα φορτηγά ανοικτά ανατρεπόμενα, (β) ένα (1)ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιβατηγό τεσσάρων, (4) θυρών και πέντε (5) θέσεων τύπου SUV, σύνολο τρία(3) μικράηλεκτροκίνητα οχήματα, δύο (2)σάρωθρα ηλεκτροκίνητα με μπαταρίες λιθίου, (β) τρεις (3)ηλεκτρικούς φορτωτές -πολυμηχανήματα έκαστο με παρελκόμενα εργαλεία, σύνολο πέντε (5) μεγάλαηλεκτροκίνητα οχήματα και τέσσερις (4) σταθμοί φόρτισηςμετά του λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού. Η τριμελής Επιτροπή ΔιερεύνησηςΤιμών και για τα τρία προγράμματα, θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων:1. Λάμπρου Αποστόλης, ως Πρόεδρος2. Μαρούλης Νικόλαος, Μέλος3. Στασινού Χρυσάνθη Μέλος.