Αποδεκτούς έκανε τους όρους συμμετοχής του Δήμου Αγράφων η Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνει την υποβολή πρότασής του για την πράξη «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγράφων», στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 03.

Αναλυτικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την με Α.Π.: 2147/05.07.2023 Πρόσκληση, με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», καλεί τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027.

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας», τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε Δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας καιστελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής ΚΥΑ και του Οδηγού Εφαρμογής. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμούστην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα καιΥπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι στην πρότασή τους θα περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο το «Κέντρο Κοινότητας» δραστηριοποιείται στα τρία παρακάτω πεδία:

• Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

• Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.