Την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αγράφων πρόκειται να λάβει σήμερα η απόφαση ένταξης της πράξης «Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρύσω Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€. Το εν λόγω έργο θα ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ Δήμου Αγράφων και Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.. ). Για να υλοποιηθεί όμως η πρόταση αυτή του Δήμου Αγράφων θα πρέπει πρώτα να γίνει αποδοχή της απόφασης και των όρων ένταξης, έγκριση του σχεδίου σύμβασης και να δοθεί εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Αγράφων για την υπογραφή της σύμβασης. Στο πρόγραμμα αυτό έχουν τη δυνατότητα ένταξης μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).