Ο Δήμος Αγράφων εκχώρησε στο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. την αρμοδιότητα αποκομιδής αλλά και διαχείρισης των κλαδεμάτων αλλά και των μεγάλων σε όγκο αντικειμένων που κατέληγαν στα σκουπίδια και τις χωματερές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, ομόφωνα αποφάσισε την εκχώρηση προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., της αρμοδιότητας της αποκομιδής και διαχείρισης των κλαδεμάτων του Δήμου μας και της μεταφοράς των ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, κ.α.), η οποία ανήκει στους Δήμους, ενώ ταυτόχρονα εξουσιοδοτεί τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε να υποβάλει για χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.

Επίσης, όρισε τον Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Μάκκα, ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάμπρο Ζαμπάκα, προκειμένου να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν, στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), του ήδη εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων και ειδικότερα των δράσεων διαλογής στην πηγή, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα πρέπει οι Δήμοι να αναπτύξουν τις δράσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών καθώς και εκτροπής των οργανικών στερεών αποβλήτων με στόχο την επίτευξη των ποσοστών που θέτει το νέο ΕΣΔΑ.

Ο εισηγητής του θέματος,  Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μάκκας, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 03-08-2017 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η χρηματοδότηση των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται είτε από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) είτε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειάς μας, με πόρους που έχουν εκχωρηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό. Τα εκχωρούμενα ποσά από το Τομεακό Πρόγραμμα προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχονται σε περίπου 23.000.000,00 ευρώ.

Όπως είναι ήδη γνωστό ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε έχει εντάξει 2 έργα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΧΥΤΥ & Μονάδα κομποστοποίησης Φωκίδας καθώς και την ΜΕΑ Θήβας) και έχει υποβάλει προτάσεις για σειρά άλλων έργων, όπως ΜΕΑ, ΧΥΤΥ & ΣΜΑ. Πέραν των προαναφερόμενων μεγάλων έργων υπάρχει σειρά άλλων έργων, όπως αναβάθμιση ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων καθώς και δημιουργία ΣΜΑ, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ μαζί με τις δράσεις διαλογής στην πηγή (πράσινα σημεία, εξοπλισμός κ.α). Με δεδομένο τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., με πρόσφατη απόφαση έθεσε τις προτεραιότητες τόσο για την ιεράρχηση των συμπληρωματικών έργων υποδομής όσο και για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων διαλογής στην πηγή, με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων αλλά το σημαντικότερο τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας για τους Δήμους. Η διαχείριση των κλαδεμάτων και η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δήμων και αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας των Δήμων και απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό για τη μεταφορά τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα διαχείρισης των κλαδεμάτων αφορά 22 από τους 23 Δήμους – Μέλη του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Η πρόταση αφορά την προμήθεια 10 φορτηγών αυτοκινήτων, 10 ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών καθώς και 7 φορτηγών με γερανό. Τα αυτοκίνητα με τους ρυμουλκούμενους κλαδοθρυμματιστές τα οποία θα βρίσκονται με διασπορά σε όλη την Περιφέρεια, σε συνεννόηση με τους Δήμους, θα μεταβαίνουν στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα κλαδέματα και θα παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα θρυμματισμένα κλαδέματα θα οδηγούνται στην πλησιέστερη μονάδα κομποστοποίησης ή σε ΧΥΤΑ.

Η διαχείριση της δράσης θα γίνεται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε για λογαριασμό των Δήμων και η χρέωση θα γίνεται με βάση τις ημέρες παρεχόμενης υπηρεσίας ανά Δήμο. Η πρόταση αυτή αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και μειώνει το κόστος λειτουργίας μέσω της συνέργειας ως προς τη χρήση του εξοπλισμού για πολλούς Δήμους. Το πρόγραμμα διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων επίσης αφορά 22 από τους 23 Δήμους – Μέλη του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και ειδικότερα την προμήθεια 7 φορτηγών με γερανό.

Προκειμένου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να ανοίξει πρόσκληση για χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων, ο κάθε Δήμος θα πρέπει να λάβει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εκχώρηση της αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, προκειμένου να σταλεί από το Φορέα επιστολή προς την Περιφέρεια, για άνοιγμα σχετικής πρόσκλησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.