Συγκροτείται το Διοικητικό συμβούλιο Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ

3459

Στη συγκρότηση του Διοικητικού της συμβουλίου πρόκειται να προχωρήσει η «Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου» Ε.Κ.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ. με σκοπό την λήψη αποφάσεων για θέματα παιδείας αλλά και για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει στο εξής. Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης Καρπενησίου θα είναι η κα Εύη Κονιαβίτη, η οποία υπήρξε επί χρόνια αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Καρπενησίου. Όσον αφορά το Διοικητικό συμβούλιο σημειώνεται ότι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με την συστατική πράξη η Δημοτική επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους,(1 από την μειοψηφία), έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής και (5) Δημότες ή κάτοικοι με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από τους Ο.Τ.Α. μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων. Η επιχείρηση αυτή δεν απασχολεί περισσότερους από (20) εργαζόμενους για να υπάρξει (1) εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. Επιπλέον, η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου, ενώ σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Τέλος, η Κοινωφελής Επιχείρηση εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.