Σε λειτουργία μόνο το ΚΕΠ του παλαιού Δημαρχείου

Η βελτίωση, η ασφάλεια του προσωπικού και οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Στη συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα από αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται πλέον μόνο από το ΚΕΠ που στεγάζεται στο κτίριο του Παλιού Δημαρχείου και όχι από το ΚΕΠ που στεγάζεται στο ισόγειο του νέου Δημαρχείου στον άνω Ξηριά. Το νέο ΚΕΠ, θα προσφέρει σαφώς ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, η μέχρι σήμερα λειτουργία των δύο ΚΕΠ έχει καταδείξει ότι ο κύριος όγκος των πολιτών ή επιχειρήσεων που απευθύνονται στα ΚΕΠ εξυπηρετείται από το ΚΕΠ του Παλαιού Δημαρχείου. Οι κύριοι λόγοι της άνισης κατανομής των εργασιών είναι ότι το ΚΕΠ στον Ξηριά βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο από το κέντρο της πόλης. Όπως έχει παρατηρηθεί, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι στο ισόγειο του Νέου Δημαρχείου λειτουργεί ΚΕΠ.

Τι θα γίνει με τις επικυρώσεις εγγράφων και το γνήσιο υπογραφής

Σε ό,τι αφορά το βασικό ζήτημα των επικυρώσεων εγγράφων ή της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, αυτό επιλύεται ήδη από το νόμο, καθώς η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα. Με τον όρο «διοικητική αρχή» νοούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες (υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, ελληνική αστυνομία κ.λ.π.). Εκτός αυτού, οι περισσότερες διαδικασίες των Δ.Ο.Υ. διεκπεραιώνονται πλέον ηλεκτρονικά και σταδιακά θα είναι ελάχιστοι οι πολίτες που θα απευθύνονται αυτοπροσώπως σ’ αυτές. Τέλος το γνήσιο της υπογραφής σε δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις μπορεί πλέον να γίνει και ηλεκτρονικά χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.

Το προσωπικό και η ασφάλεια

Με την προτεινόμενη συγχώνευση θα προκύψει ένα άρτια στελεχωμένο από άποψη προσωπικού ΚΕΠ, καθώς το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο ΚΕΠ του Ξηριά θα  μεταφερθεί αυτοδίκαια κατά το νόμο στο νέο ΚΕΠ, μαζί με τις θέσεις που κατέχει. Στο νέο ΚΕΠ που θα βρίσκεται στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου θα υπηρετούν, με τα σημερινά δεδομένα, πέντε (5) συνολικά υπάλληλοι. Με την προτεινόμενη συγχώνευση θα λυθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο το ΚΕΠ του Παλαιού Δημαρχείου, σε θέματα όγκου εργασίας, ειδικά μεσούσης της κρίσης εξαιτίας του Covid-19. Ως εκ τούτου δε θα δημιουργούνται ζητήματα έλλειψης προσωπικού, ούτε δυσλειτουργίας του ΚΕΠ, εξαιτίας της απουσίας υπαλλήλων λόγω προγραμματισμένων ή έκτακτων αδειών. Επιπλέον, η εξυπηρέτηση του mykeplive, που ήδη λειτουργεί στον Δήμο μας από τις αρχές του Οκτωβρίου, θα μπορεί να είναι πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Εκτός από τη μεταφορά του προσωπικού, με τη συγχώνευση θα περιέλθει στο νέο ΚΕΠ και ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ Ξηριά, με αποτέλεσμα την άμεση και χωρίς επιπλέον δαπάνες οργάνωση της υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά τη στέγαση του νέου ΚΕΠ, στην παρούσα φάση ο υφιστάμενος χώρος του κρίνεται επαρκής για τη στέγαση του νέου ΚΕΠ. Μεγάλο ζήτημα αποτελεί και το θέμα της ασφάλειας που τίθεται έντονα για το προσωπικό της απογευματινής βάρδιας του ΚΕΠ. Η αρμόδια διεύθυνση οργάνωσης και λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, επισημαίνει ότι το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων είναι πρωταρχικό. Για το λόγο αυτό έχει υποδείξει, από τη σύσταση των ΚΕΠ έως σήμερα, ότι τα ΚΕΠ θα πρέπει να στεγάζονται σε κεντρικά σημεία των πόλεων, με σκοπό όχι μόνο τη διευκόλυνση των πολιτών αλλά και τη διευκόλυνση και προφύλαξη των εργαζομένων των ΚΕΠ. Για το ίδιο θέμα προτείνει τη συνεργασία των ΟΤΑ με την Ελληνική Αστυνομία. Το κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου αποτελεί ιδανικό σημείο, καθώς βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση και το Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου.