Στην συμπλήρωση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 προβαίνει ο Δήμος Αγράφων με σκοπό την προσθήκη με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»και «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων». Η εν λόγω προσθήκη θα γίνει στο τμήμα των εξόδων της 7ης αναμόρφωσης με το ποσό των 2.399,99€ «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και το ποσό 22,57€ στις «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων», που αφορούν σε εκκρεμότητες τιμολογίων έτους 2019 λόγω  μη  καταχώρησης στο  πρόγραμμα  της οικονομικής  του  Δήμου. Αυτό έχει ως συνέπεια την αντίστοιχη μεταβολή του αποθεματικού σε 20.793,11€ από 23.215,67€ όπως είχε διαμορφωθεί στην αρχή. Στόχος της όλης διαδικασίας είναι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων.