Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε ο Δήμος Καρπενησίου, για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών που εκκρεμούν. Το συγκεκριμένο συνεργείο αποτελείται από τον Κολοκώτσιο Παναγιώτη ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, ο οποίος θα εργαστεί για 20 ώρες το μήνα Ιούλιο 2022.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω του γεγονότος ότι προκύπτουν έκτακτα και απρόβλεπτα συμβάντα στην υπηρεσία του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας που η αντιμετώπισή τους απαιτεί υπερωριακή απασχόληση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες.Η πίστωση που απαιτείται είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου.