Την επισκευή παραδοσιακού κάρου στην Παλιά Βίνιανη αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων

0
2093

Ο Δήμος Αγράφων με απόφασή του αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., με έδρα το Καρπενήσι, έναντι του ποσού των 1.850,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 2.294,00 €.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει συγκεκριμένο κωδικό. Ο χρόνος περάτωσης της υπηρεσίας, ορίζεται το διάστημα των 180 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η απόφαση ανάθεσης ελήφθη έχοντας υπόψη, το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. Α-582/28-09-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 2.294,00€ σε βάρος κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού ο.ε. 2017, το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, την προσφορά, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε., έναντι του ποσού των 1.850,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 2.294,00 €