Την κατανομή 47.000 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές και σε σχολικούς τροχονόμους αποφάσισε ο Δήμος Καρπενησίου

0
2256

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 συζητήθηκε και ψηφίστηκε η Κατανομή Γ’ δόσης για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 και κάλυψη υλοποίηση θεσμού σχολικού τροχονόμου Α’ εξαμήνου 2017.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατανεμήθηκε στους Δήμους της χώρας η Γ’ δόση λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2017. Ο Δήμος Καρπενησίου για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το ποσό των 46.910,00€ και μετά από τη σχετική παρακράτηση που έγινε με το 113473/7-9-2017 έγγραφο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που θα διατεθεί για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται σε 46.839,64€.

Επίσης, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων» στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων. Η αμοιβή που αφορά τους σχολικούς τροχονόμους (συνολικά 5) των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου για το διάστημα από 1-1-2017 έως 15-6-2017 ανέρχεται στο ποσό των 4.018,65€ το οποίο θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό επιχορήγησης πριν την κατανομή ως εξής: (46.839,64€-4.018,65€ =42.820,99 €).

Η επιχορήγηση των σχολικών μονάδων συνολικού ποσού 42.820,99 € των οποίων η κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου θα γίνει σύμφωνα με την ποσόστωση όπως αναφέρεται στην αριθμ. 58/2013 απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου:

1)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( ποσοστό 54%) Ποσό 23.123,33 € και

2)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( 46%). Ποσό 19.697,66 €