Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για τη σκοπιμότητα και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρπενησίου.
Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. Η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της, την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών αλλά και περιφερειακών και εθνικών αρχών, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές τους σε CO2, κατά τουλάχιστον 40% έως το2030.
Οι υποδομές Δημοτικού Φωτισμού (φωτιστικά σώματα) στο Δήμο Καρπενησίου που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, και είναι εγκατεστημένα σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες, λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, όπως καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν συνολικά και ανά κατηγορία είδους εξοπλισμού για τα συμβατικού τύπου φωτιστικά σημεία, ανέρχονται σε 10.996 τεμάχια.
Η αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού (Οδοφωτισμός) του Δήμου Καρπενησίου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Συστήματος και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

 • Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
 • Τη λειτουργία έξυπνου «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας», σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για το σύνολο των Φωτιστικών Σωμάτων στο Σύστημα Δημοτικού Φωτισμού. Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής – Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συντήρησης του συστήματος και της ανάταξης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών.
  Η προτεινόμενη επιλογή χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου
  Σύμφωνα με την προτεινόμενη επιλογή της μελέτης, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη, που θα περιλαμβάνει τις εξής Συμβάσεις:
  α. Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρπενησίου και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με Ανάδοχο (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Καρπενησίου.
  β. Την παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης της Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας. Εκχωρείται μέρος των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού για την αποπληρωμή των ανωτέρω Συμβάσεων (α και β) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της εξοικονόμησης και οι λοιπές απαιτήσεις που θα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές. Τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Καταθέτη – Δήμου και του Φορέα – Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε απαίτησης του Καταθέτη – Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας – Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ. (ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ), από τους κατά νόμο υπόχρεους της διοικητικής περιφέρειας του «Καταθέτη – Δήμου» για λογαριασμό και υπέρ του τελευταίου, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει η ΔΕΗ και αποδίδει εν συνεχεία στον Καταθέτη – Δήμο μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην Συμβατική Αμοιβή των Αναδόχων (α και β), που θα προκύψουν με βάση τις ανεξάρτητες διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν.
  Τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι Εκχωρούμενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου των Συμβάσεων: α. Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρπενησίου με τη σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 12ετούς διάρκειας, β. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης της Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με ΣΕΑ. Τον Ορισμό Μεσεγγυούχου ως χειριστή των εκχωρούμενων απαιτήσεων(αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα) που θα κατατεθούν σε αυτόν μαζί με τη χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που θα προβλέπονται στις σχετικές Συμβάσεις Μεσεγγύησης. Δημιουργείται Κωδικός ΚΑ Εξόδων: για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Καρπενησίου σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)και β. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης της Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με ΣΕΑ. Εγκρίνεται η προετοιμασία της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση των Συμβάσεων: α. Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Καρπενησίου», στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι100% αυτοχρηματοδοτούμενο από τον Ανάδοχο και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 12ετούςδιάρκειας, αξίας 4.840.015,02 € (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας –Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και β. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης της Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση- Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με ΣΕΑ, αξίας 240.000,00 €(μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.