Όλα τα ονόματα

Σε συμβάσεις εργασίες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Αγράφων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από πλημμύρες (ΙΑΝΟΣ) του Δήμου Αγράφων. Η διάρκεια των συμβάσεων για τον COVID-19 ορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και τις 5 Ιουλίου 2021, ενώ για τις καταστροφές του «Ιανού» έως και τις 21 Μαΐου 2021. Σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού οι συμβάσεις αφορούν 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Νοσηλευτών/τριων για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων και 1 άτομο ειδικότητας Υ.Ε. εργατών καθαριότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού τους μητρώου ο Δήμος Αγράφων προσλαμβάνει στην κατηγορία ΔΕ τις Κουτρουμάνου Γεωργία του Παναγιώτη και τη Βρέκου Βασιλική της Θεοδώρας, ενώ στην κατηγορία ΥΕ την Παπαδήμου Πηνελόπη του Γεωργίου. Αναφορικά με τις συμβάσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από πλημμύρες (ΙΑΝΟΣ), που έχουν διάρκεια οκτώ (8) μηνώνπρόκειται για 3 άτομα ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων και 2 άτομα ειδικότητας Υ.Ε. εργατών καθαριότητας. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών στην κατηγορία ΔΕ προσλήφθηκαν οι: Κοτρώνας Κωνσταντίνος του Λάμπρου, Στερόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και Τσιώνος Παναγιώτης του Δημητρίου. Στην κατηγορία ΥΕ προσλαμβάνονται οι: ΠέτσαςΠαντελής του Γεωργίου και Ζαχαράκης Ιωάννης-Εύρυτος του Βασιλείου. Η δαπάνη για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγράφων.