Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για  υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους  2019- 20

 Έτοιμη είναι για μια ακόμα χρονιά είναι η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «To Βελούχι» να υποστηρίξει έμπρακτα τους Ευρυτάνες φοιτητές στις σπουδές τους.  H Επιτροπή Υποτροφιών προκειμένου να επιλέξει του υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020, με σχετική ανακοίνωσή της καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές  να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν οι Φοιτητές  των  οποίων ο  ένας  τουλάχιστον γονέας   κατάγεται  από  την  Ευρυτανία και επιπλέον:

     α. Δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

     β. Έχουν  βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 16 και  μέσο όρο βαθμολογίας

τουλάχιστον 6,5.

     γ. Δεν έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών

     δ. Δεν είναι πρωτοετείς φοιτητές.

Τα  συνυποβαλλόμενα  δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο  του  Απολυτηρίου  Λυκείου
  2. Πιστοποιητικό  σπουδών  με  αναλυτική  βαθμολογία  όλων  των εξαμήνων  και  Γενικό  Μέσο  Όρο.
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική  κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή  (π.χ. Πιστοποιητικό  Πολυτεκνίας).
  6. Δύο (2)  Συστατικές  Επιστολές   από  καθηγητές  της  Σχολής  στην  οποία  φοιτούν. 

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην διεύθυνση ypotrofiesvelouchi@gmail.com και να την υποβάλλουν μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019   με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως στον κ. Κώστα Αβράμπο, Ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ, 3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη 21, 10432 Αθήνα, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ». Ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Για τη χορήγηση της  υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη οικονομικά, κοινωνικά και βαθμολογικά  κριτήρια.

  Το έντυπο της αίτησης  διατίθεται στην  ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofiesvelouchi.blogspot.com (Προσοχή να χρησιμοποιηθεί το έντυπό της αίτησης έτους 2019).