Στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, ο  Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης και η κα Αντωνάτου Γεωργία, εκπρόσωπος της αναδόχου ε.ε. ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, υπέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα τη σύμβαση για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΣΥΧΝΙΚΟ».

Με τη σύμβαση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών του έργου στον ανάδοχο ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, ο οποίος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας, αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 37.024,32 Ευρώ

Απρόβλεπτα 5.553,65 Ευρώ

Αναθεώρηση 2,68 Ευρώ

Μερικό Σύνολο 42.580,65 Ευρώ

Δαπάνη ΦΠΑ 24% 10.219,35 Ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.800,00 Ευρώ

Δοθείσα Μέση έκπτωση 12,00%

Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα Νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κλπ, αποδεχόμενος ότι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των υποχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στον ανάδοχο θα επιβληθούν οι ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ .

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ566 της Π.Ε. Ευρυτανίας και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ, όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.