Ψηφίστηκε το ποσό για την απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση των κτιρίων του Δήμου Καρπενησίου

3065

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου προχώρησε στην ψήφιση της πίστωσης που αφορά Απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση των κτιρίων του Δήμου, προς αποφυγή προβλημάτων από τα ποντίκια και τα διάφορα έντομα. Το ποσό που θα διατεθεί είναι τα 1.700,00€.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση και διάθεση του παραπάνω ποσού προκειμένου να πραγματοποιηθεί απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση κτιρίων του Δήμου. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.