Στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε μετά από συνεχείς ακυρώσεις ο Δήμος Αγράφων, απόφαση την οποία όμως ακύρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τελικά.

Τι ειπώθηκε όμως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκλογής στα Άγραφα;

Ειδικότερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος και έθεσε ζήτημα νομιμότητας για την συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση, διότι έπρεπε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε με το Προεδρείο, δηλαδή να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη, αναφέρονται τα εξής: «Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται, κατά πλάσμα δικαίου ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης, ανάλογα με τον αριθμό εδρών (τακτικά μέλη) που δικαιούται κάθε παράταξη. Στην κατά πλάσμα δικαίου εκλογή των μελών καλύπτονται οι τακτικές έδρες που δικαιούται κάθε παράταξη, χωρίς αναπληρωματικά μέλη, καθόσον δεν προβλέπεται στη διάταξη.» Αφού έγινε ανάγνωση των ανωτέρω από τον κ. Μπαμπαλή και αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της συνεδρίασης τον λόγο έλαβε και η κα. Σουλιώτη, η οποία συμφώνησε με τον κ. Μπαμπαλή αναφορικά με την νομιμότητα της συνεδρίασης, αλλά απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ, ανέφερε ότι αν αυτός επιθυμεί να συνεχιστεί η διαδικασία θα γίνει με δική του ευθύνη, και προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι παρακωλύεται από εκείνη και την παράταξή της, πρότεινε να συνεχιστεί η διαδικασία επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει.

Η απάντηση Δημητρόπουλου

Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος Χρήστος, ανέφερε ότι «η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κανονικά γιατί από το διάστημα της επαναληπτικής εκλογής των μελών της οικονομικής επιτροπής μέχρι την συγκεκριμένη συνεδρίαση μεσολάβησαν κάποια γεγονότα που αλλάζουν όλα τα δεδομένα, όπως το γεγονός της ανεξαρτητοποίησης ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα της κ. Διώτη Αργυρώς από την παράταξη του κ. Μπαμπαλή, κάτι που έπρεπε να ληφθεί υπόψη από το σώμα του ΔΣ, και δεν προβλέπεται στην εγκύκλιο, γιατί επηρεάζει τον αριθμό των μελών της οικονομικής επιτροπής που θα εκλέξει η κάθε παράταξη, μεταξύ αυτών και την παράταξη των ανεξάρτητων συμβούλων». Έπειτα το λόγο πήραν εκ νέου ο κ. Μπαμπαλής και η κ. Σουλιώτη, οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους ανέφεραν και οι δύο ότι «η ανεξαρτητοποίηση ενός συμβούλου δεν επηρεάζει τη διαδικασία του νόμου με το κατά πλάσμα δικαίου, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο». Παρόλα αυτά και ο κ. Μπαμπαλής πρότεινε να συνεχιστεί η διαδικασία της εκλογής των μελών με ψηφοφορία, για να μη θεωρηθεί ότι παρακωλύεται από την πλευρά της παράταξής του, προειδοποιώντας όμως ότι θα απορριφθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

Το συμβούλιο της Επιτροπής

Αναλυτικότερα, στην Οικονομική Επιτροπή η Παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος «Δύναμη Ανάπτυξης των Αγράφων» δικαιούται να έχει ένα (1) εκλεγόμενο μέλος. Η Παράταξη «Ανανέωση Προοπτική του Δήμου Αγράφων» δικαιούται ένα (1)
εκλεγόμενο μέλος, η Παράταξη «Όραμα Αναγέννησης του Δήμου Αγράφων» δικαιούται ένα (1)εκλεγόμενο μέλος και η παράταξη «Παράταξη Ανεξαρτήτων Συμβούλων» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος. Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 9 Ιανουαρίου 2022 έως31 Δεκεμβρίου 2023, είναι τα εξής:Τακτικά Μέλη:1.Μπράζιας Παναγιώτης,2. Κίτσιος Γεώργιος,3. Σουλιώτη Χρυσούλα,4.Νταλαφούρα Σωτηρία . Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:1.Μάκκας Ηλίας,2. Μάκκας Αποστόλης,3. Κουτσιούμπα Ευαγγελία

Η απόρριψη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Στον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.1-23.01.2022 (ΩΔΖΞΩ6Α-8ΙΙ) Απόφασης–Πρακτικού Εκλογής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων Νομού Ευρυτανίας περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής», ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, ακυρώνει την παραπάνω απόφαση αναφορικά με την εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη ακύρωση έγινε επειδή, και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της αριθμ.932/29.12.2021 (

6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι: 

«Περιπτώσεις επανάληψης τηςεκλογικής διαδικασίας:

Η διαδικασία εκλογής μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής ολοκληρώνεται σε μία ειδική συνεδρίαση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, λόγω έλλειψης απαρτίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022, με τη χρήση των ίδιων ή με κατάρτιση νέων ψηφοδελτίων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3έως 6.

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται, κατά πλάσμα δικαίου ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης, ανάλογα με τον αριθμό εδρών (τακτικά μέλη) που δικαιούται κάθε παράταξη, σύμφωνα με τις παρ.3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010 (87/A). Στην κατά πλάσμα δικαίου εκλογή των μελών καλύπτονται οι τακτικές έδρες που δικαιούται κάθε παράταξη, χωρίς αναπληρωματικά μέλη, καθόσον δεν προβλέπεται στη διάταξη”. Επειδή,

εν προκειμένω, έλαβε χώρα ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου -τρίτη κατά σειρά- για την εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν την κατά τα ανωτέρω

διαπίστωση, κατά πλάσμα δικαίου, εκλογής των απαιτούμενων τακτικών μελών, δυνάμει της οικείας δικαστικής απόφασης ανακήρυξης εκλογικών αποτελεσμάτων (σχετ.:η αριθμ.7/2019).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 74§10 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α. (:νοείται ο Συντονιστής), ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.»