Κατεπείγουσα θεωρήθηκε η  αποκατάσταση της αυθαιρεσίας κτίσματος στην Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου, με σκοπό πρωτίστως την υπαγωγή του στον Νόμο περί αυθαιρέτων. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της υπαγωγής πρόκειται να διενεργηθούν οι κάτωθι εργασίες: Υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του ΤΕΕ, κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής (κτίσματος),συλλογή των αδρανών υλικών και απόθεση τους σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και ομαλοποίηση του εδάφους κατά την προτεραία κατάσταση. Η δαπάνη για την εργασία προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.235,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, βαραίνοντας τον επερχόμενο προϋπολογισμό του έτους 2020 και προβλέπεται να καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση και για οποιοδήποτε λόγο ή/και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ξενικά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και δέκα (10) ημέρες. Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου.