Με αριθμό που δεν ξεπέρασε τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ κατάφερε ο Δήμος
Αγράφων να εφοδιάσει όλες τις Τοπικές του Κοινότητες με Χριστουγεννιάτικα
δέντρα τα φετινά Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, με την έγκριση που έλαβε η από 20-
12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων ανατέθηκε η
υπηρεσία «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δέντρων για τις Τοπικές Κοινότητες του
Δήμου Αγράφων», στην εταιρεία “Μάμαλης Δημήτριος”, έναντι του ποσού των
1.178,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,με υπεύθυνο προσφοράς τον
κύριο Μάμαλη Δημήτριο, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγράφων αυθημερόν. Η
δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του
τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το
διάστημα των 20 ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα πραγματοποιηθεί με
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από
τον προμηθευτή και την προμήθεια των νόμιμων δικαιολογητικών.