Στον ορισμό των οριστικών αναδόχων προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου μετά τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα “Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου” ενδεικτικού προϋπολογισμού100.489,60€(με 24 % ΦΠΑ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού που θα αξιοποιηθεί σε πολιτιστικές δράσεις καθώς και στην τουριστική προβολή του Δήμου. Ως ανάδοχοι ορίστηκαν οι εταιρείες “EVENΙ.Κ.Ε.” &”BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε” διότι τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα. H εταιρεία “EVENΙ.Κ.Ε.” αναδείχθηκε με συνολική τιμή προσφοράς 27.240€ προ ΦΠΑ για το τμήμα Γ του διαγωνισμού. Η εταιρεία “BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε. με συνολική τιμή προσφοράς 32.700,00€ προ ΦΠΑ για το τμήμα Ε του διαγωνισμού. Να θυμίσουμε ότι η εν λόγω προμήθεια υποδιαιρείται σε έξι(6) τμήματα. Οι προσφορές υποβλήθηκαν, είτε για το σύνολο των παραπάνω τμημάτων (Α’, Β ́, Γ ́, Δ ́, Ε και ΣΤ), είτε μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα τμήματα. Αναλυτικότερα τα τμήματα έχουν ως εξής: Α’ τμήμα: Οθόνη προβολής, Β’ τμήμα: Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας, Γ’ τμήμα: Κινητή εξέδρα και κερκίδα, Δ’ τμήμα :Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Ε’ τμήμα: Κινηματογραφική μηχανή προβολής και ΣΤ’ τμήμα: Έπιπλα. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Φιλόδημος ΙΙ).Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καρπενησίου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις(4)μήνες από την υπογραφή της.